Област Видин

Областен експертен съвет по устройство на територията

ЗАПОВЕД
№ОС 0701/1
Видин 03.12.2018г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.4, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията

НАЗНАЧАВАМ:

Постоянен Областен експертен съвет по устройство на територията, за изпълнение на функциите, предоставени на Областен управител на област Видин със Закона за устройство на територията, в следния състав:

Председател: Областен управител на област Видин.

Секретар: Началник отдел „ДСУТКАК”, Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.

Членове:
1. Главен юрисконсулт, Д "АПОФУС" в Областна администрация – Видин;
2. Главен архитект на Община Белоградчик;
3. Главен архитект на Община Бойница;
4. Главен архитект на Община Брегово;
5. Главен архитект на Община Видин;
6. Главен архитект на Община Грамада;
7. Главен архитект на Община Димово;
8. Главен архитект на Община Кула;
9. Главен архитект на Община Макреш;
10. Главен архитект на Община Ново село;
11. Главен архитект на Община Ружинци;
12. Главен архитект на Община Чупрене;
13. Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин;
14. Директор на Областно пътно управление – Видин;
15. Старши специалист строителен режим и наеми към "БТК" ЕАД;
16.  Управител на "ВиК" ЕООД – Видин;
17. Ръководител оперативен център "Проучване и предоставяне на мрежи" Монтана - Видин към "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
18. Директор на РЗИ – Видин;
19. Директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин;
20. Директор на РИОСВ – Монтана;
21. Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район" - град Плевен /съгласно разпоредбата на чл.155, ал.2 от Закона за водите/, при разглеждане на:
      1. Инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на:
          - водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, включително пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни води;
          - хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения, за които са издадени разрешителни по реда на Закона за водите, включително и за защита от вредното въздействие на водите;
      2. Устройствени планове за територии, включващи пристанища, плажове и пясъчни дюни и свързаната с тях акватория.
22. Управител на "Геозащита Плевен" ЕООД, в случаите на прилагане на разпоредбата на чл.96, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и съгласно Наредба №12 от 03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;
23. Главен юрисконсулт в Областна дирекция "Земеделие" – Видин;
24. Главен горски инспектор към Регионална дирекция по горите - Берковица;
25. Заместник директор на Териториално поделение "Държавно горско стопанство" – Белоградчик;
26. Заместник директор на Териториално поделение "Държавно горско стопанство" – Видин;
27. Заместник директор на Териториално поделение "Държавно горско стопанство" – Миждур;

Резервни членове:
1. Цветомир Тодоров – директор Д "АПОФУС" в Областна администрация – Видин;
2. Анелия Флорова - старши експерт отдел "ДСУТКАК", Д "АКРРДС" в Областна администрация – Видин;
3. Калинка Костова - старши експерт отдел "ДСУТКАК", Д "АКРРДС" в Областна администрация – Видин.

В дейността на Постоянен Областен експертен съвет по устройство на територията, с право на съвещателен глас се включват:
1. Представител на Гражданско сдружение "Аз обичам Видин";
2. Представител на Гражданско движение Видин;
3. Представител на Гражданско движение ДНЕС.

Съветът разглежда, приема и съгласува проекти по Закона за устройство на територията от областно и междуобщинско значение.
Съветът се свиква по искане на председателя. В зависимост от характера на разглеждания проект се определя и състава на съвета за съответното заседание.

Настоящата заповед отменя Заповед №ОС0701/1/19.06.2017г. на Областен управител на област Видин.
Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на Постоянния Областен експертен съвет по устройство на територията, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова - Директор дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.

 

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин