Област Видин

Областен експертен съвет по устройство на територията

З А П О В Е Д

№ ОС0701-1

Видин 01.02.2024 г.
        


На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, във връзка със Заявление с вх.№2803-8242/22.12.2023 г. от Председателя на ГД „Видин“ и Докладна записка с рег.№2803-221/11.01.2024 г. 

Н А З Н А Ч А В А М:

Постоянен Областен експертен съвет по устройство на територията, за изпълнение на функциите, предоставени на Областен управител на област Видин със Закона за устройство на територията, в следния състав:
Председател: Областен управител на област Видин.
Заместник председател: Заместник областен управител.
Секретар: Директор Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.
Членове:
1. Главен юрисконсулт, Д „АПОФУС” в Областна администрация – Видин.
2. Главен архитект на Община Белоградчик.
3. Главен архитект на Община Бойница.
4. Главен архитект на Община Брегово.
5. Главен архитект на Община Видин.
6. Главен архитект на Община Грамада.
7. Главен архитект на Община Димово.
8. Главен архитект на Община Кула.
9. Главен архитект на Община Макреш.
10. Главен архитект на Община Ново село.    
11. Главен архитект на Община Ружинци.
12. Главен архитект на Община Чупрене.
13. Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин.
14. Директор на Областно пътно управление – Видин.
15.  Старши специалист строителен режим и наеми към „БТК” ЕАД.
16.  Управител на „ВиК” ЕООД – Видин.
17. Ръководител оперативен център „Проучване и предоставяне на мрежи” Монтана - Видин към „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
18. Директор на РЗИ – Видин.
19. Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Видин.
20. Директор на РИОСВ – Монтана.
21.Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - град Плевен /съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 2 от Закона за водите/, при разглеждане на:
1. Инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на:
 - водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, включително пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни води;
 - хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения, за които са издадени разрешителни по реда на Закона за водите, включително и за защита от вредното въздействие на водите;
2. Устройствени планове за територии, включващи пристанища, плажове и пясъчни дюни и свързаната с тях акватория. 
22. Управител на „Геозащита Плевен” ЕООД, в случаите на прилагане на разпоредбата на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ и съгласно Наредба №12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.
23. Главен юрисконсулт в Областна дирекция „Земеделие” – Видин.
24. Главен горски инспектор към Регионална дирекция по горите - Берковица.
25. Директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ – Белоградчик.
26. Директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ – Видин.
27. Главен експерт Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.
        
Резервни членове:
1. Главен експерт Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.
2. Старши юрисконсулт Д „АПОФУС” в Областна администрация – Видин.
3. Старши експерт Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.
        
В дейността на Постоянен Областен експертен съвет по устройство на територията, с право на съвещателен глас се включват:
1. Представител на Гражданско движение Видин.

Съветът разглежда, приема и съгласува проекти по Закона за устройство на територията от областно и междуобщинско значение.
Съветът се свиква по искане на председателя. В зависимост от характера на разглеждания проект се определя и състава на съвета за съответното заседание.
Настоящата заповед отменя Заповед № ОС0701-2/29.08.2022 г. на Областен управител на област Видин.
Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на Постоянния Областен експертен съвет по устройство на територията, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.
    

/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин
 

*заповедта е публикувана на 01.02.2024 г., 16:45 часа.

 

2018 Всички права запазени © Област Видин