Област Видин

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

 
ЗАПОВЕД

№  ОС 0604/2
Видин, 24.01.2024г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет,  моя Заповед № РД09-71/24.07.2023г., РД09-170/05.12.2023г., Докладна записка с вх.№ 2803-221/11.01.2024г., промени в списъците на лицата, участващи в Областни съвети и комисии с право на съвещателен глас и промяна в поименния състав на съвета.


О П Р Е Д Е Л Я М :


Поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Иво Атанасов - Областен управител на област Видин;

Заместник-председател: Ани Арутюнян - заместник областен управител на област Видин;

Секретар: Елина Стефанова – младши експерт, дирекция АКРРДС, Областна администрация Видин;
и членове:

1. Лозина Николова  –  заместник-кмет на Община Белоградчик;
2. Румен Кънчев – заместник-кмет на Община Бойница;
3. Кремена Гогорицова – заместник-кмет на Община Брегово;
4. Борислава Борисова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин;
5. Ирена Димитрова – директор дирекция обща администрация в Община Грамада;
6. Петрана Рангелова – заместник-кмет на Община Димово;
7. Христела Александрова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и връзки с обществеността” в Община Кула;
8. Людмила Любенова – гл. специалист „Хуманитарни дейности, европроекти, НП и обредник“ в Община Макреш;
9. Албена Ангелова - секретар на Община Ново село;
10. инж.Вергил Янкулов – заместник-кмет на Община Ружинци;
11. Корнелия Антова – гл.специалист „Социална политика” в Община Чупрене;
12. Веселка Асенова – началник на РУО – Видин;
13. Милена Николова – директор на РИОСВ – Монтана;
14. д-р Венцислав Владински– директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
15. инж. Жори Станков – началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин;
16. Иван Иванов – директор на Д „Бюро по труда” – Видин;
17. Милена Йорданова - директор на Д „Бюро по труда” – Белоградчик;
18. Галя Недкова - директор на Д „Бюро по труда” – Кула;
19. Венцислав Боянов – директор на РДСП – Видин;
20. Цветан Цветков – началник на отдел „Статистически изследвания – Видин”;
21. Старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР – Видин;
22. Александър Матеев - директор на Областна дирекция „Земеделие” – Видин;
23. Ирина Петрова – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация;
24. Славена Петрова – РЕКИЦ „Читалища” – Видин;
25. Георги Антов – „ЕРМ Запад” АД;
26. Донка Панайотова - председател на УС на Сдружение „Организация Дром”;
27. д-р Иво Георгиев – председател на сдружение „АВЕ”;
28. Пламка Любомирова – председател на „Асоциация на власите в България”;

На заседанията на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин присъстват и долупосочените представители на гражданското общество. Тяхното участие в дейността на съвета се осъществява съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областния управител на област Видин и неговите заместници.

В дейността на ОССЕИВ с право на съвещателен глас се включва представител на: 

- Гражданско движение „Видин“

Областният съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.

Настоящата Заповед отменя Заповед № ОС0604-1/23.01.2024г. на Областния управител на област Видин, с която се определя поименният състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин


Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Областна администрация Видин 

*публикувано на 25.01.2024 г.; 15:11 часа

 

2018 Всички права запазени © Област Видин