Област Видин

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

З А П О В Е Д
№ ОС 0604/2
Видин 02.05.2019г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет и Заповед №РД09/70/18.06.2018г. на Областния управител на област Видин

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Албена Георгиева - Областен управител на област Видин;
Зам. председател: Анжело Методиев - Заместник областен управител на област Видин;
Секретар: Пролет Георгиева - главен експерт, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин;

и членове:

 1. Милена Иванова – експерт "Социални дейности", Община Белоградчик;
 2. Румен Кънчев – заместник-кмет на Община Бойница;
 3. Фидел Петров – директор на Дирекция „АПИО”, Община Брегово;
 4. Венци Пасков – заместник-кмет на Община Видин;
 5. Цеца Цекова – мл. експерт в Община Грамада;
 6. Анелия Лилова – заместник-кмет на Община Димово;
 7. Христела Александрова – гл. експерт "Хуманитарни дейности и връзки с обществеността" в Община Кула;
 8. Митко Антов – кмет на Община Макреш;
 9. Деяна Стоянова – секретар на Община Ново село;
 10. Вергил Янкулов – заместник-кмет на Община Ружинци;
 11. Корнелия Антова – гл.специалист "Социална политика", Община Чупрене;
 12. Веселка Асенова – началник на РУО – Видин;
 13. Деница Славкова – директор на РИОСВ – Монтана;
 14. д-р Гергана Джамбова – директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
 15. Виолета Пенева – началник РО на НСК - Видин - РДНСК Северозападен Район;
 16. Иван Иванов – директор на Д "Бюро по труда" – Видин;
 17. Ангел Георгиев - директор на Д "Бюро по труда" – Белоградчик;
 18. Галя Недкова - директор на Д "Бюро по труда" – Кула;
 19. Венцислав Боянов – директор на РДСП – Видин;
 20. Цветан Цветков – началник на отдел "Статистически изследвания - Видин";
 21. ст. комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР – Видин;
 22. Емилиян Енчев - директор на Областна дирекция "Земеделие" – Видин;
 23. Димитър Тодоров – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация;
 24. Славена Петрова – РЕКИЦ "Читалища" – Видин;
 25. Георги Антов – "ЧЕЗ Разпределение" АД - РЗ – Видин;
 26. Донка Панайотова - председател на УС на Сдружение "Организация Дром";
 27. д-р Иво Георгиев – председател на сдружение "АВЕ";
 28. Пламка Любомирова – председател на "Асоциация на власите в България";
 29. Методи Филчев – председател на Сдружение "Културен център за социална демокрация и защита правата на човека" – Видин;

На заседанията на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин присъстват и долупосочените представители на гражданското общество. Тяхното участие в дейността на съвета се осъществява съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областния управител на област Видин и неговите заместници.

В дейността на ОССЕИВ с право на съвещателен глас се включват представители на:

 • Сдружение "Усмихни се с нас";
 • Сдружение "Нике";
 • Гражданско сдружение "Аз обичам Видин";
 • Областен съвет на Отечествения съюз;
 • Гражданско движение "Видин".

Областният съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС0604/1/25.02.2019г. на Областния управител на област Видин,  с която се определя поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин


Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

2018 Всички права запазени © Област Видин