Област Видин

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

 

ЗАПОВЕД

№ ОС 0604-1

Видин, 27.05.2021 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет и Решение №2, взето с Протокол №23/26.02.2019 г., на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин

О П Р Е Д Е Л Я М :

Поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Огнян Асенов - Областен управител на област Видин;

Секретар: Пролет Георгиева - главен експерт, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин;

и членове:

1.Росен Младенов – заместник-кмет на Община Белоградчик;
2.Румен Кънчев – заместник-кмет на Община Бойница;
3.Кремена Гогорицова – заместник-кмет на Община Брегово;
4.Борислава Борисова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин;
5.Цеца Цекова – мл. експерт в Община Грамада;
6.Петрана Рангелова – заместник-кмет на Община Димово;
7.Христела Александрова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и връзки с обществеността” в Община Кула;
8.Людмила Любенова – гл. специалист „Хуманитарни дейности, европроекти, НП и обредник“ в Община Макреш;
9.Деяна Стоянова – заместник-кмет на Община Ново село;
10.инж.Вергил Янкулов – заместник-кмет на Община Ружинци;
11.Корнелия Антова – гл.специалист „Социална политика” в Община Чупрене;
12.Веселка Асенова – началник на РУО – Видин;
13.инж. Любомир Иванов– директор на РИОСВ – Монтана;
14.д-р Венцислав Владински– директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
15.инж. Виолета Пенева – началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин;
16.Иван Иванов – директор на Д „Бюро по труда” – Видин;
17.Ангел Георгиев - директор на Д „Бюро по труда” – Белоградчик;
18.Галя Недкова - директор на Д „Бюро по труда” – Кула;
19.Венцислав Боянов – директор на РДСП – Видин;
20.Цветан Цветков – началник на отдел "Статистически изследвания - Видин";
21.Старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР – Видин;
22.Емилиян Енчев - директор на Областна дирекция „Земеделие” – Видин;
23.Димитър Тодоров – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация;
24.Славена Петрова – РЕКИЦ „Читалища” – Видин;
25.Георги Антов – „ЧЕЗ Разпределение” АД - РЗ – Видин;
26.Донка Панайотова - председател на УС на Сдружение „Организация Дром”;
27.д-р Иво Георгиев – председател на сдружение „АВЕ”;
28.Пламка Любомирова – председател на „Асоциация на власите в България”;
29.Представител на Сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека” – Видин.

На заседанията на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин присъстват и долупосочените представители на гражданското общество. Тяхното участие в дейността на съвета се осъществява съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областния управител на област Видин и неговите заместници.

В дейността на ОССЕИВ с право на съвещателен глас се включват представители на:

  • Сдружение "Усмихни се с нас";
  • Сдружение "Нике";
  • Гражданско движение "Аз обичам Видин";
  • Областен съвет на Отечествения съюз;
  • Гражданско движение „Видин”.

Областният съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.

Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС0604/2/18.09.2020г. на Областния управител на област Видин, с която се определя поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

/П/

ОГНЯН АСЕНОВ
Областен управител на област Видин

*публикувано на 27.05.2021 г.; 16:05 часа

 

2018 Всички права запазени © Област Видин