Област Видин

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

ЗАПОВЕД
№ОС0604/1
Видин, 26.02.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, Заповед №РД09/70/18.06.2018г. на Областния управител на област Видин и Решение №2, взето с Протокол №23/26.02.2019г., на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Момчил Станков - Областен управител на област Видин;
Зам. председател: Анжело Методиев - Заместник областен управител на област Видин;
Секретар: Пролет Георгиева - главен експерт, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин;

и членове:
1. Росен Младенов – заместник-кмет на Община Белоградчик;
2. Румен Кънчев – заместник-кмет на Община Бойница;
3. Кремена Гогорицова – заместник-кмет на Община Брегово;
4. Борислава Борисова – заместник-кмет "Хуманитарни дейности и социална политика" на Община Видин;
5. Цеца Цекова – мл. експерт в Община Грамада;
6. Петрана Рангелова – заместник-кмет на Община Димово;
7. Христела Александрова – гл. експерт "Хуманитарни дейности и връзки с обществеността" в Община Кула;
8. Людмила Любенова – гл. специалист "Хуманитарни дейности, европроекти, НП и обредник" в Община Макреш;
9. Деяна Стоянова – секретар на Община Ново село;
10. инж.Вергил Янкулов – заместник-кмет на Община Ружинци;
11. Корнелия Антова – гл.специалист "Социална политика" в Община Чупрене;
12. Веселка Асенова – началник на РУО – Видин;
13. Деница Славкова – директор на РИОСВ – Монтана;
14. д-р Гергана Джамбова – директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
15. инж. Виолета Пенева – началник РО на НСК - Видин - РДНСК Северозападен Район;
16. Иван Иванов – директор на Д "Бюро по труда" – Видин;
17. Ангел Георгиев - директор на Д "Бюро по труда" – Белоградчик;
18. Галя Недкова - директор на Д "Бюро по труда" – Кула;
19. Венцислав Боянов – директор на РДСП – Видин;
20. Цветан Цветков – началник на отдел "Статистически изследвания - Видин";
21. Старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР – Видин;
22. Емилиян Енчев - директор на Областна дирекция "Земеделие" – Видин;
23. Димитър Тодоров – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация;
24. Славена Петрова – РЕКИЦ "Читалища" – Видин;
25. Георги Антов – "ЧЕЗ Разпределение" АД - РЗ – Видин;
26. Донка Панайотова - председател на УС на Сдружение "Организация Дром";
27. д-р Иво Георгиев – председател на сдружение "АВЕ";
28. Пламка Любомирова – председател на "Асоциация на власите в България";
29. Методи Филчев – председател на Сдружение "Културен център за социална демокрация и защита правата на човека" – Видин.

На заседанията на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин присъстват и долупосочените представители на гражданското общество. Тяхното участие в дейността на съвета се осъществява съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областния управител на област Видин и неговите заместници.
В дейността на ОССЕИВ с право на съвещателен глас се включват представители на:
- Сдружение "Усмихни се с нас";
- Сдружение "Нике";
- Гражданско сдружение "Аз обичам Видин";
- Областен съвет на Отечествения съюз;
- Гражданско движение "Видин".

Областният съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.

Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС0604/3/10.12.2019г. на Областния управител на област Видин, с която се определя поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

2018 Всички права запазени © Област Видин