Област Видин

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

 

ЗАПОВЕД

№ ОС 0604-2

Видин, 14.04.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет и Решение №2, взето с Протокол №23/26.02.2019 г., на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин и кадрови промени.


О П Р Е Д Е Л Я М :

Поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Любен Иванов - Областен управител на област Видин;

Заместник-председател: Анелия Влаховска - Заместник областен управител на област Видин;

Секретар: Милена Маринова – младши експерт, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин;
и членове:

1.    Росен Младенов – заместник-кмет на Община Белоградчик;
2.    Румен Кънчев – заместник-кмет на Община Бойница;
3.    Кремена Гогорицова – заместник-кмет на Община Брегово;
4.    Борислава Борисова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин;
5.    Ирена Димитрова – директор дирекция обща администрация в Община Грамада;
6.    Петрана Рангелова – заместник-кмет на Община Димово;
7.    Христела Александрова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и връзки с обществеността” в Община Кула;
8.    Людмила Любенова – гл. специалист „Хуманитарни дейности, европроекти, НП и обредник“ в Община Макреш;
9.    Деяна Стоянова – заместник-кмет на Община Ново село;
10.    инж.Вергил Янкулов – заместник-кмет на Община Ружинци;
11.    Корнелия Антова – гл.специалист „Социална политика” в Община Чупрене;
12.    и. д.Ангел Донкин – началник на РУО – Видин;
13.    Деница Славкова – директор на РИОСВ – Монтана;
14.    д-р Венцислав Владински– директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
15.    инж. Жори Станков – началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин;
16.    Иван Иванов – директор на Д „Бюро по труда” – Видин;
17.    Ангел Георгиев - директор на Д „Бюро по труда” – Белоградчик;
18.    Галя Недкова - директор на Д „Бюро по труда” – Кула;
19.    Венцислав Боянов – директор на РДСП – Видин;
20.    Цветан Цветков – началник на отдел „Статистически изследвания - Видин";
21.    Старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР – Видин;
22.    инж. агр. Янчо Василев- директор на Областна дирекция „Земеделие” – Видин;
23.    Димитър Тодоров – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация;
24.    Славена Петрова – РЕКИЦ „Читалища” – Видин;
25.    Георги Антов – „ЧЕЗ Разпределение” АД - РЗ – Видин;
26.    Донка Панайотова - председател на УС на Сдружение „Организация Дром”;
27.    д-р Иво Георгиев – председател на сдружение „АВЕ”;
28.    Пламка Любомирова – председател на „Асоциация на власите в България”;
29.    Представител на Сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека” – Видин.
 
На заседанията на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин присъстват и долупосочените представители на гражданското общество. Тяхното участие в дейността на съвета се осъществява съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областния управител на област Видин и неговите заместници.
     
В дейността на ОССЕИВ с право на съвещателен глас се включват представители на: 

-    Сдружение „Усмихни се с нас";
-    Сдружение „Нике";
-    Гражданско движение „Аз обичам Видин";
-    Областен съвет на Отечествения съюз;
-    Гражданско движение „Видин” 

Областният съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.

Настоящата Заповед отменя Заповед № ОС0604-1/08.02.2022г. на Областния управител на област Видин, с която се определя поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 

/П/

ЛЮБЕН ИВАНОВ
Областен управител на област Видин

*публикувано на 15.04.2022 г.; 13:29 часа

 

2018 Всички права запазени © Област Видин