Пресцентър

Новини

Провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин

03.08.2022

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 213 от 1 август 2022г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на Република България  (обн. в ДВ  бр.61 от 2 август 2022г.), на 7 август 2022г./неделя/ от 10.30 часа в Конферентния център на Областна администрация – Видин, ул. “Дунавска“ №6, гр. Видин, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022г.
    Съгласно чл.60, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени в 47-то Народно събрание на Република България.
    Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и т.3 от Решение №1198-НС/02.08.2022г. на ЦИК:
             1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
    2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022г.(по изключение е допустимо представянето на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от  решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
    3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалицията, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
    4. Към предложението по т.1 се прилага:
        4.1 Предложение на партиите и коалициите по т.1 за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
        4.2 Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
        4.3 Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение към Решение № 1198-НС от 02.08.2022г.  /по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК/;

 Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки за COVID-19 и указанията за провеждане на мероприятия в закрити помещения.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин