Кабинет

Заместник областни управители

Анелия Влаховска

Анелия Димитрова Влаховска
Заместник областен управител на област Видин

 

Анелия Влаховска е родена в град Видин. Притежава образователно-квалификационна степен магистър с квалификация инженер-химик от Висшия Химикотехнологически институт в София.
Дългогодишен експерт в Областна администрация Видин с над 20 години стаж.Политическият кабинет:

 

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
4. В изпълнение на задачите си по т. 1, 2 и 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.
 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин