Профил на купувача

АРХИВ - Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост"

16.12.2015

Публикувано е съобщение с ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост"

Заявление за участие

Техническа спецификация

Образец за ценова оферта

Проект на договор

Декларация за приемане условията на поръчката

Декларация за наличие на оперативен център

Декларация по чл.47, ал.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки

Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – подизпълнители

Заповед №РД3004/3 от 16.12.2015г. за публикуване на публична покана за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти държавна собственост

Публична покана /ID 9049080 на АОП/ за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти държавна собственост

ПРОТОКОЛ от работата на Комисията определена да разгледа и оцени офертите, проведена на 30.12.2015г.

Договор за предоставяне на услуга с предмет: Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти държавна собственост с класирания на първо място участник - „Универсал Секюрити” ООД

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка №РД 3005/1/06.01.2016г. с предмет „Осъществяване на охрана със сигнално-охранителни системи на имоти държавна собственост„

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка №РД 3005/1/06.01.2016г. с предмет „Осъществяване на охрана със сигнално-охранителни системи на имоти държавна собственост„ - месец Май 2016г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка №РД 3005/1/06.01.2016г. с предмет „Осъществяване на охрана със сигнално-охранителни системи на имоти държавна собственост„ - месец Юни 2016г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка №РД 3005/1/06.01.2016г. с предмет „Осъществяване на охрана със сигнално-охранителни системи на имоти държавна собственост„ - месец Октомври 2016г.

ИНФОРМАЦИЯ за освобождаване на гаранцията за изпълнение по договор №РД 3005/1/06.01.2016г.Назад към АРХИВ - Публични покани

2018 Всички права запазени © Област Видин