Профил на купувача

АРХИВ - Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията на: ГКПП – Ферибот, ГКПП – Брегово и ГКПП – Връшка Чука

11.12.2014

Заповед за публикуване на публична покана за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията на ГКПП на територията на област Видин

Заявление за участие

Технически спецификации

Ценово предложение

Проект на договор

ДЕКЛАРАЦИЯ за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда подизпълнители

Декларация по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП

Допълнителна информация

Съобщение

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията на: ГКПП – Ферибот, ГКПП – Брегово и ГКПП – Връшка Чука

Архив на документите в pdf и doc формат

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЕНА ДА РАЗГЛЕДА И ОЦЕНИ ОФЕРТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Договор за Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията на: ГКПП – Ферибот, ГКПП – Брегово и ГКПП – Връшка Чука и каптиран изворНазад към АРХИВ - Публични покани

2018 Всички права запазени © Област Видин