Профил на купувача

АРХИВ - Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: Осъществяване на охрана на сгради и имоти държавна собственост

19.12.2013

Заявление за участие

Описание на предмета на поръчката

Ценово предложение

Проект на договор

Декларация за приемане условията на поръчката

Декларация по чл.47, ал. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки

Декларация по чл.47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – за съгласие за участие като подизпълнител

Декларация за разполагане с денонощен оперативен дежурен център

Заповед за публикуване на публична покана за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти държавна собственост

Публична покана /ID 9024124 на АОП/ за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти държавна собственост

ИНФОРМАЦИЯ за приключване на договор за обществена поръчка №РД3005/1 от 03.01.2014г. с предмет „Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти държавна собственост"

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка №РД 3005/1/03.01.2014г. с предмет „Осъществяване на охрана със сигнално-охранителни системи на имоти държавна собственост„

ИНФОРМАЦИЯ за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение по договор №РД 3005/1/03.01.2014г.Назад към АРХИВ - Публични покани

2018 Всички права запазени © Област Видин