Област Видин

Президентски избори и референдум 2016г.

Във връзка с насрочените на 06.11.2016г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, и на основание чл.70, ал.1 от Изборния кодекс, Председателят на Районна избирателна комисия – Видин свиква първото заседание на Комисията, което ще се проведе на 16.09.2016г. (петък) от 16.00ч. в заседателната зала №1 в сградата на Областна администрация Видин, находяща се на адрес: гр.Видин, ул.„Дунавска” №6. 


Връзка към страницата на ЦИК: http://www.cik.bg 
Връзка към страницата на РИК Видин: http://rik05.cik.bg/ 


Изх. №2803/3636 
от 29.08.2016г. 

ДО 
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

П О К А Н А


Във връзка с насрочените на 06.11.2016г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, на основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Ви каня на 07.09.2016г. от 11.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, ул. "Дунавска" №6, гр.Видин, за участие в консултациите, които ще се проведат за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин. 
Съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс и Решение №3427-ПВР/НР от 26.08.2016г. на Централната избирателна комисия при консултациите следва да представите следните документи: 
1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /приложение към изборните книжа/; 
2. Заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по рано от 29.07.2016г. или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; 
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица; 
4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома); 
5. Предложение за резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. 


ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ ВИДИН 

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА / П / 

Заместник областен управител на област Видин 
/съгласно Заповед №РД 09/69/02.08.2016 г./ 


Информационен лист Национален референдум - 2016

2018 Всички права запазени © Област Видин