Пресцентър

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ за започнала процедура по отчуждаване на имоти в с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин

13.07.2023

Областна администрация Видин уведомява собствениците на имоти, засегнати от Обект: „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128,47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект) на територията на областите Видин и Монтана“, намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин, че изплаща определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет  №12 от 06.01.2023 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.

Физическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи:

1. заявление по образец;
2. скица – оригинал;
3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
4. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;
5. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
6. актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо /упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
7. влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
8. декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец;
9. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
10. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

Юридическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи:

1. заявление по образец;
2. скица – оригинал;
3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
4. влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
5. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;
6. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
7. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.
             

Центърът за административно обслужване на Областна администрация Видин се намира на партерния етаж в сградата на администрацията, на адрес гр. Видин, улица „Дунавска“ №6 и е с работно време от 9,00 до 17,30 часа без прекъсване.


Образците на заявленията и декларациите са достъпни на интернет страницата на Областна администрация Видин:
https://vidin.government.bg/editor/files/obrazci_dokumenti/Obrazci-obeshtetenia-RMS-12-2023.rar
Заповедта на областния управител е публикувана в раздел „Заповеди“ на интернет страницата на Областна администрация Видин и е достъпна на следния линк: https://vidin.government.bg/zapovediНазад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин