Профил на купувача

АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост"

23.11.2016

ВАЖНО!!!

Със Заповед №РД3004/2 от 01.12.2016г. на Областния управител на Област Видин, срока за подаване на офертите е удължен до 17:30 часа 05.12.2016г.. В АОП е публикувана Информация за удължаване на срока.


ОБЯВА №РД3003/1 от 23.11.2016г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост" - сканиран оригинал.

Заповед №РД3004/1 от 23.11.2016г. за публикуване на обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгра

Приложения към обявата: комплект необходими документи по образец за офертата за участие в процедурата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА №РД3003/1 от 23.11.2016г. ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 17:30 ЧАСА НА 05.12.2016г.

ЗАПОВЕД №РД3004/2 ОТ 01.12.2016Г. ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ. ПОРЪЧКА "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ И ЖИВА СИЛА НА СГРАДИ И ИМОТИ, ДЪРЖ. СОБСТВЕНОСТ" - СКАНИРАН ОРИГИНАЛ.

Протокол от заседанието на 07.12.2016г. на Комисията, определена със Заповед №2901/34 от 02.12.2106г. на Областен управител на Област Видин за получаване, разглеждане и оценяване на подадените оферти за възлагане на обществената поръчка.

Договор №РД3005/3 от 12.12.2006г. за предоставяне на услуга с предмет: "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост" с класирания участник - "Универсал Секюрити" ООД


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка №РД 3005/3/12.12.2016г. с предмет "Осъществяване на охрана със сигнално-охранителни системи на имоти държавна собственост" - месец Януари 2017г.Назад към АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

2018 Всички права запазени © Област Видин