Профил на купувача

АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет:"Мобилни услуги", във връзка с изпълнение на проект Transdanube.Pearls-Network for Sustainable Mobility along the Danube, code:DTP1-1-034-3.1

13.11.2017

Документи във връзка с обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Мобилни услуги", във връзка с изпълнение на проект Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube, code: DTP1-1-034-3.1 ("Трансданюб.Перли-Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав")


ВАЖНО!!!

Със Заповед №РД3004/1 от 21.11.2017г. на Областния управител на Област Видин, срока за подаване на офертите е удължен до 17:30 часа 23.11.2017г.. В АОП е публикувана Информация за удължаване на срока.


Заповед №РД3003/1 от 13.11.2017г. за публикуване на обява за събиране на оферти за възлагане на общ. поръчка с предмет: "Мобилни услуги", във вр. с изпълнение на проект Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube, code: DTP1-1-0

Приложения към обявата: комплект необходими документи по образец за офертата за участие в процедурата

Заповед №РД3004/1/21.11.2017г. за удължаване срока за събиране на оферти за възлагане на общ. поръчка с предмет: "Мобилни услуги", във вр. с изпълнение на проект Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube, code: DTP1-1-034-3.1

ИНФОРМАЦИЯ за №РД3003/1/13.11.2017г. за общ. поръчка:"Мобилни услуги", във вр. с изпълнение на проект Transdanube.Pearls-Network for Sustainable Mobility along the Danube, code:DTP1-1-034-3.1-удължен срок за подаване на оферти до 17:30ч. на 23.11.2017г.

Протокол от заседанието на 24.11.2017г. на Комисия, определена със Зап.№3004/2/21.11.2107г. на Областен управител на Област Видин за получаване, разглеждане и оценяване на подадените оферти за възлагане на обществената поръчка.

Заповед №РД3004/3/27.11.2017г. за ПРЕКРАТЯВАНЕ на обществена поръчка с предмет:"Мобилни услуги", във връзка с изпълнение на проект Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube, code: DTP1-1-034-3.1


ОБЯВА №РД3003/1/13.11.2017г. за общ. поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Мобилни услуги", във връзка с изпълнение на проект Transdanube.Pearls-Network for Sustainable Mobility along the Danube, code:DTP1-1-034-3.1 - ск. оригиналНазад към АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

2018 Всички права запазени © Област Видин