Профил на купувача

АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: "Изработване на планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на община Бойница и община Белоградчик, област Видин"

07.06.2018

Ако срещате трудности при директното отваряне на PDF документите с Internet Explorer, трябва да включите опцията Compatibility View от настройките на браузъра.
Ако пак не можете да отворите директно някой от файловете, първо го изтеглете локално и после го отворете. Това може да стане с натискане на десен клавиш на мишката върху документа и избор на опцията "Запис на връзката като...", "Save target as..." или подобна според използвания браузър, запис на документа и последващо отваряне от папката, където е записан.


Заповед №РД3004/1/07.06.2018г. за публикуване на обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява №РД3004/1/07.06.2018г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Приложения към обявата: комплект необходими документи по образец за офертата за участие в процедурата

Техническо задание - община Бойница

Техническо задание - община Белоградчик

ИНФОРМАЦИЯ за №РД3004/1/07.06.2018г. - удължен срок за подаване на оферти до 17:30ч. на 20.06.2018г.

Заповед №РД3004/2/15.06.2018г. за удължаване срока за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП до 17:30ч. на 20.06.2018г.

ПРОТОКОЛ от 21.06.2018г. от рабатата на Комисията, определена със Заповед №РД2901/33/20.06.2107г. на Областен управител на Област Видин във връзка с проведена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП

Договор №РД3005/1 от 27.06.2018г. за предоставяне на услуга по обществена поръчка с класирания участник "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАДНазад към АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

2018 Всички права запазени © Област Видин