Профил на купувача

АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет:

27.11.2017

Документи във връзка с обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Мобилни услуги", във връзка с изпълнение на проект Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube, code: DTP1-1-034-3.1 ("Трансданюб.Перли-Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав")

ВАЖНО!!!

Със Заповед №РД3004/4 от 05.12.2017г. на Областния управител на Област Видин, срока за подаване на офертите е удължен до 17:30 часа 07.12.2017г.. В АОП е публикувана Информация за удължаване на срока.

Ако срещате трудности при директното отваряне на PDF документите с Internet Explorer, трябва да включите опцията Compatibility View от настройките на браузъра.
Ако пак не можете да отворите директно някой от файловете, първо го изтеглете локално и после го отворете. Това може да стане с натискане на десен клавиш на мишката върху документа и избор на опцията "Запис на връзката като...", "Save target as..." или подобна според използвания браузър, запис на документа и последващо отваряне от папката, където е записан.


Заповед №РД3003/2 от 27.11.2017г. за публикуване на обява за събиране на оферти за възлагане на общ. поръчка с предмет:"Мобилни услуги", във вр. с изпълнение на проект Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube...

Приложения към обявата: комплект необходими документи по образец за офертата за участие в процедурата

ОБЯВА №РД3003/2/27.11.2017г. за общ. поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:"Мобилни услуги", във вр. с изпълнение на проект Transdanube.Pearls-Network for Sustainable Mobility along the Danube, code:DTP1-1-034-3.1 - ск.оригинал

ИНФОРМАЦИЯ за №РД3003/2/27.11.2017г. за общ. поръчка:"Мобилни услуги", във вр. с изпълнение на проект Transdanube.Pearls-Network for Sustainable Mobility along the Danube, code:DTP1-1-034-3.1-удължен срок за подаване на оферти до 17:30ч. на 07.12.2017г.

Заповед №РД3004/4/05.12.2017г. за удължаване срока за събиране на оферти за възлагане на общ. поръчка с предмет: "Мобилни услуги", във вр. с изпълнение на проект Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube, code: DTP1-1-034-3.1

ПРОТОКОЛ от заседанието на 08.12.2017г. на Комисията, определена със Зап.№РД3004/5/07.12.2107г. на Областен управител на Област Видин за получаване, разглеждане и оценяване на подадените оферти за възлагане на обществената поръчка.


Договор №РД3204/19 от 12.12.2017г. за предоставяне на услуга с предмет: "Мобилни услуги", във връзка с изпълнение на проект Transdanube.Pearls-Network for Sustainable Mobility along the Danube, code:DTP1-1-034-3.1Назад към АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

2018 Всички права запазени © Област Видин