Пресцентър

Новини

Областният управител на област Видин върна за ново обсъждане решение на Общински съвет - Видин

30.11.2023

Със своя заповед №РД 25-40/29.11.2023 г. Областният управител на Област Видин Иво Атанасов върна за ново обсъждане Решение №4, взето с протокол № 2/24.11.2023 г. на Общински съвет Видин, с което за председател на Общински съвет – Видин е избран Светослав Цветанов Славчев.

„Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №4 взето с протокол № 2/24.11.2023 г. на Общински съвет Видин, е незаконосъобразно, поради съществени нарушения на материалноправните и административнопроизводствените правила.

Обстойният преглед установи, че горепосоченото решение на Общински съвет - Видин е прието в противоречие на разпоредбата на чл.24, а именно - налице е основателно съмнение по отношение наличието на изискуемият се брой легитимни гласове при повторното гласуване за избор на Председател на Общински съвет - Видин. Видно от Протокол от заседанието на комисията за избор на председател на Общински съвет - Видин – относно резултатите от повторен избор на председател на ОбС Видин, един от членовете на комисията е подписал протокола с особено мнение, като в същото е посочено че друг от избраните трима членове на комисията не е присъствал при броенето на гласовете, както и че са налице белязани бюлетини, които следва да се обявят за недействителни.

Във връзка с горното в Областна администрация Видин от общински съветници са постъпили съответно - сигнал вх.№ 2803/7447 от 27.11.2023 г. и жалба с вх.№ 2803/7544 от 29.11.2023 г., касаещи наличие на извършени нарушения при броенето на гласовете, като два броя от пликовете, в които се съдържат бюлетини на единият от кандидатите са маркирани от вътрешната страна, като по този начин се нарушава тайната на вота, и респективно се нарушава разпоредбата на чл.24 от ЗМСМА. Също така са наведени твърдения за отправени заплахи срещу общинския съветник като по този начин е нарушена волята на право на свободен избор на същата.

На последно място, решението предмет на настоящата заповед, е прието и при липса на мотиви за вземане на същото. В чл.21 от ЗМСМА са посочени основни правомощия на Общинския съвет, които му определят качество на административен орган с административни правомощия по смисъла на §1, т.1 от ДР на АПК, съгласно която всеки административен акт, следва да съдържа фактически и правни основания за издаването му. Липсата на задължителни реквизити обуславя неговата непълнота и необоснованост. Изискването за мотивиране на административния акт е абсолютна предпоставка за неговата законосъобразност”, се посочва в мотивите на заповедта на областният управител.

Заповедта e изпратена на Председателя на Общински съвет – Видин за изпълнение на процедурата по чл.45, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Кмета на Община Видин за сведение.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила, съгласно чл.45, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин