Област Видин

Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Видин

ЗАПОВЕД
№ОС1201-1
гр.Видин 01.02.2024 г.На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 3б, ал. 3 от Кодекса на труда, Заявление с рег. № 2803-8242/22.12.2023 г. и Доклад с рег. № 2803-8216/20.12.2023 г.

ОПРЕДЕЛЯМ


I Представителите на Областна администрация Видин в Областния съвет за тристранно сътрудничество /ОСТС/ в Област Видин:

1. Ани Арутюнян – Заместник областен управител на област Видин;
2. Цветомир Тодоров – Директор дирекция АПОФУС в ОА Видин.

II Обявявам, че в състава на ОСТС в област Видин са представени регионалните структури на национално признатитe представителни организации, както следва:

На работниците и служителите:
Любен Любенов – Председател на РС на КНСБ – Видин;
Стефан Кръстев – Председател на СРС на КТ «Подкрепа» - Видин;
Мария Димитрова – Заместник-председател на СРС на КТ «Подкрепа» - Видин.

На работодателите:
Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Видин;
Председател на Видинска търговско-промишлена палата;
Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Видин;
Представител на Асоциация на индустриалния капитал в България;
Представител на Съюз за стопанска инициатива.

III В състава на ОСТС в област Видин участват с право на съвещателен глас представители на териториални звена на централната изпълнителна власт, както следва:
1. Директор на ТП на НОИ - Видин;
2. Директор на Дирекция «Инспекция по труда» - Видин;
3. Директор на Дирекция «Бюро по труда» - Видин;
4. Директор на Дирекция «Бюро по труда» - Белоградчик ;
5. Директор на Дирекция «Бюро по труда» - Кула;
6. Началник на РУО - Видин;
7. Директор на Офис Видин към ТД на НАП – Велико Търново.

IV На заседанията на ОСТС в област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно утвърдените Правила за създаване на обществени съвети към областните съвети и комисии, председателствани от областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ОСТС в област Видин с право на съвещателен глас се включват:

Представител на Гражданско движение „Видин“.

V Определям за секретар на ОСТС в област Видин Силвия Стрезова – главен секретар на Областна администрация Видин.

Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Видин е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище, специфични за областта.
Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнение по проекти на нормативни актове, както и осъществява консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на:
1. трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
2. здравословните и безопасните условия на труд;
3. заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
4. общественото и здравното осигуряване;
5. доходите и жизненото равнище;
6. въпроси, свързани с бюджетната политика;
7. социалните последици от преструктурирането и приватизацията;
8. трудови и социални конфликти.

Областният съвет за тристранно сътрудничество координира работата на областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в ОСТС страни.
Дейността на съвета се извършва, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

С оглед оптимизиране работата на комисиите и съветите към областен управител на област Видин и предвид разпоредбите на чл. 43 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд, ОСТС в област Видин изпълнява и функциите на Областен съвет по условия на труд, като:
1. приема регионални програми за проучване и разработване на проекти за оптимизиране на условията на труд и ги представя на фонд "Условия на труд" за финансиране;
2. обсъжда състоянието на дейността по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в региона или в отделни предприятия;
3. координира дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд;
4. оказва съдействие на комитетите и групите по условия на труд за решаване на конкретни проблеми.

Настоящата заповед отменя заповед № ОС1201-1/25.07.2023 г. за структурата и състава на ОСТС. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на ОА Видин и да бъде сведена до знанието на участниците в ОСТС при свикване на среща/заседание на съвета.

/П/
ИВО АТАНАСОВ
Областен управител на област Видин
 

*заповедта е публикувана на 09.02.2024 г., 09:20 часа.Правилник за организацията и дейността на Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин