Област Видин

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център гр. Видин

ЗАПОВЕД
№ОС0901-1
гр.Видин 11.06.2021 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 30, ал. 1 от същия и чл.4, ал.5 от Устройствения правилник на Областните администрации, чл.2, ал.3 от Правилника за устройството и дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин и Заповед №РД09/60/08.06.2021г. на Областен управител на област Видин

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния поименен състав на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин:
Председател: Огнян Асенов – Областен управител на област Видин
Заместник-председател: Шишман Чаушев – Заместник областен управител на област Видин
Секретар: Сребрина Боянова – Главен експерт в Дирекция "АПОФУС", Областна администрация – Видин
и членове:
1. Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;
2. Драгомир Дончев – Директор на Териториална дирекция на ДАНС – Видин;
3. Ирена Илиева – Директор на офис за обслужване Видин към ТД на НАП Велико Търново;
4. Веселка Асенова – Началник на Регионално управление на образованието – Видин;
5. Владимир Вълчев – Директор на Районна здравноосигурителна каса – Видин;
6. д-р Венцислав Владински – Директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
7. Красимир Живков – Началник на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Видин;
8. Симеон Ралчев – Началник на Териториален отдел – Видин при ТД – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;
9. Красимир Кирилов – Председател на Видинска търговско-промишлена палата;
10. Олег Антов – Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Видин.

На заседанията на Съвета се канят за присъствие представители на:

  • Окръжна прокуратура – Видин;
  • Окръжен съд – Видин;
  • Териториални структури на централната изпълнителна власт, които имат отношение към разглежданите въпроси.

На заседанията на ООСППК – област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ООСППК – област Видин, с право на съвещателен глас, се включват:

  • Представител на Гражданско движение "Видин";
  • Представител на Гражданско движение "Аз обичам Видин".

Мотиви:
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин (ООСППК – област Видин) е създаден през 2006г. в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията 2006-2008г. за осъществяване на контрол и координация по реализирането на Програмата за изпълнението й на територията на Областта.
Съгласно чл.2, ал.3 от Правилника за устройството и дейността на ООСППК – област Видин, приет с Решение №1, взето с Протокол №2/22.05.2006г., актуализиран с Решение №1, взето с Протокол №1/12.07.2012г., съставът му се определя със заповед на Областен управител на област Видин.
Съгласно чл.4, ал.6 от Правилника съставът на ООСППК – област Видин се публикува на сайта на Областна администрация – Видин.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС0901/1/30.06.2020г. на Областен управител на област Видин.
Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин при свикване на редовно заседание на Съвета.

/ П /
ОГНЯН АСЕНОВ
Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 11.06.2021 г., 16:54 часа.Информация за дейността на съвета може да откриете в подраздел "Антикорупция" на интернет страницата на Областна администрация Видин.

2018 Всички права запазени © Област Видин