Област Видин

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център гр. Видин

ЗАПОВЕД

№  ОС0901-1

Видин, 03.08.2023 г.


На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.7, ал.2 от Устройствения правилник на Областните администрации, чл.2, ал.3 от Правилника за устройството и дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин, Заповед №РД09/71/24.07.2023 г. на Областен управител на област Видин и във връзка с писмо, наш вх. №2803/3139/31.05.2023 г. от ТД – София на КПКОНПИ


О П Р Е Д Е Л Я М:

Следния поименен състав на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин:

Председател: Иво Атанасов – Областен управител на област Видин

Заместник-председател: Ани Арутюнян – Заместник областен управител на област Видин

Секретар: Десислава Рачева – Главен експерт, отдел ДСУТКАК, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин
и членове:
1. Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;
2. Драгомир Дончев – Директор на Териториална дирекция на ДАНС – Видин;
3. Ирена Илиева – Директор на офис за обслужване Видин към ТД на НАП Велико Търново;
4. Веселка Асенова – Началник на Регионално управление на образование – Видин;
5. Владимир Вълчев – Директор на Районна здравноосигурителна каса – Видин;
6. Д-р Венцислав Владински – Директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
7. Иван Иванов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин;
8. Пролетка Вълчева – Старши инспектор в Териториален отдел – Видин при ТД – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;
9. Красимир Кирилов – Председател на Видинска търговско-промишлена палата;
10. Олег Антов – Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Видин.
На заседанията на Съвета се канят за присъствие представители на :
- Окръжна прокуратура – Видин;
- Окръжен съд – Видин;
- Териториални структури на централната изпълнителна власт, които имат отношение към разглежданите въпроси.

На заседанията на ООСППК – област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ООСППК – област Видин, с право на съвещателен глас, се включват:
- Представител на Гражданско движение „Видин“;
- Представител на Гражданско движение „Аз обичам Видин“.

Мотиви:
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин (ООСППК – област Видин) е създаден през 2006 г. и е обществен орган към областния управител за организиране, координация и контрол по изпълнението на стратегиите за противодействие на корупцията.
ООСППК – област Видин осъществява организиране, координация и контрол по изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.) и работи по приет на заседание на Съвета Правилник за устройството и дейността му (Протокол №1/10.03.2022 г., наш рег. №2803/1659/11.03.2022 г.).
Съгласно чл.4, ал.6 от Правилника: „Съставът на Областния съвет се публикува в сайта на Областна администрация на област с административен център град Видин”.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС0901/3/29.08.2022 г. на Областен управител на област Видин.
Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин при свикване на заседание на Съвета.


 

/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 03.08.2023 г., 12:54 часа.Информация за дейността на съвета може да откриете в подраздел "Антикорупция" на интернет страницата на Областна администрация Видин.

2018 Всички права запазени © Област Видин