Област Видин

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център гр. Видин

ЗАПОВЕД
№ОС0901-2
гр.Видин 15.04.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.7, ал.2 от Устройствения правилник на Областните администрации.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния поименен състав на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин:

 

Председател: Любен Иванов – Областен управител на област Видин

Заместник-председател: Анелия Влаховска – Заместник областен управител на област Видин

Секретар: Десислава Рачева – Главен експерт, отдел ДСУТКАК, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин

и членове:

  1. Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;
  2. Драгомир Дончев – Директор на Териториална дирекция на ДАНС – Видин;
  3. Ирена Илиева – Директор на офис за обслужване Видин към ТД на НАП Велико Търново;
  4. Ангел Донкин – и.д. началник на Регионално управление на образование – Видин;
  5. Владимир Вълчев – Директор на Районна здравноосигурителна каса – Видин;
  6. Д-р Венцислав Владински – Директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
  7. Иван Иванов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин;
  8. Симеон Ралчев – Началник на Териториален отдел – Видин при ТД – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;
  9. Красимир Кирилов – Председател на Видинска търговско-промишлена палата;
  10. Олег Антов – Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Видин.

На заседанията на Съвета се канят за присъствие представители на :

- Окръжна прокуратура – Видин;

- Окръжен съд – Видин;

- Териториални структури на централната изпълнителна власт, които имат отношение към разглежданите въпроси.

На заседанията на ООСППК – област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ООСППК – област Видин, с право на съвещателен глас, се включват:

- Представител на Гражданско движение „Видин“;

- Представител на Гражданско движение „Аз обичам Видин“.

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин (ООСППК – област Видин) е обществен орган, който осъществява организиране, координация и контрол по изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027г.).

Правилникът за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията се утвърждава от членовете на Съвета.

Настоящата Заповед отменя моя Заповед №ОС0901/1/14.02.2022 г.

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин при свикване на заседание на Съвета.

 

/П/

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 15.04.2022 г., 11:08 часа.Информация за дейността на съвета може да откриете в подраздел "Антикорупция" на интернет страницата на Областна администрация Видин.

2018 Всички права запазени © Област Видин