Област Видин

Декларации на служителите по ЗПКОНПИ /Загл. изм. - ДВ, брой 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г./

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 във връзка с §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), подадени от служителите на Областна администрация Видин

Всички служители са подали декларации в законно установения срок.
Няма подавани декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 във връзка с §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), подадени от служителите на Областна администрация Видин

Всички служители са подали декларации в законно установения срок.
Няма подавани декларации по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ


1. Декларациите на служителите от Областна администрация Видин са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Видин и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни. 

2018 Всички права запазени © Област Видин