Област Видин

Декларации на служителите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 във връзка с §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), подадени от служителите на Областна администрация Видин

Вх. № Дата Служител - Име и Фамилия Длъжност Декларация
1 24/04/2018 Анелия Влаховска Началник отдел По чл.35, ал.1, т.1
2 24/04/2018 Иво Василев Старши експерт По чл.35, ал.1, т.1
3 24/04/2018 Ирена Димитрова Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
4 24/04/2018 Юлиян Дионисов Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
5 24/04/2018 Наталия Хаджи Старши експерт По чл.35, ал.1, т.1
6 25/04/2018 Десислава Рачева Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
7 25/04/2018 Цветонина Томова Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
8 25/04/2018 Десислава Йорданова Директор дирекция По чл.35, ал.1, т.1
9 25/04/2018 Десислава Паунова Началник отдел По чл.35, ал.1, т.1
10 25/04/2018 Калинка Костова Старши експерт По чл.35, ал.1, т.1
11 25/04/2018 Анелия Флорова Старши експерт По чл.35, ал.1, т.1
12 26/04/2018 Цветомир Тодоров Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
13 26/04/2018 Светлана Александрова Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
14 26/04/2018 Пролет Георгиева - Николова Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
15 26/04/2018 Богдана Кирилова Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
16 26/04/2018 Мария Цветанова Старши счетоводител По чл.35, ал.1, т.1
17 26/04/2018 Гергана Гергова Главен счетоводител По чл.35, ал.1, т.1
18 27/04/2018 Антон Пешев Изпълнител-Домакин-Шофьор По чл.35, ал.1, т.1
19 27/04/2018 Силвия Стрезова Главен секретар По чл.35, ал.1, т.1
20 27/04/2018 Румен Кокоранов Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
21 27/04/2018 Светла Борисова Директор дирекция По чл.35, ал.1, т.1
22 30/04/2018 Маргарита Петкова Деловодител ОМП По чл.35, ал.1, т.1
23 30/04/2018 Емил Емилов Юрисконсулт По чл.35, ал.1, т.1
24 30/04/2018 Бойко Каменов Охранител По чл.35, ал.1, т.1
25 30/04/2018 Пламенка Николова Хигиенист По чл.35, ал.1, т.1
26 30/04/2018 Веселка Найденова Старши юрисконсулт По чл.35, ал.1, т.1
27 30/04/2018 Гергана Славчева - Петрова Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
28 02/11/2018 Сребрина Боянова Главен експерт По чл.35, ал.1, т.1
29 02/11/2018 Георги Кузманов Младши експерт По чл.35, ал.1, т.1
30 27/11/2018 Милена Маринова Младши експерт По чл.35, ал.1, т.1

Всички служители са подали декларации в законно установения срок.
Няма подавани декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 във връзка с §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), подадени от служителите на Областна администрация Видин

Вх. № Дата Служител - Име и Фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
Част Вид
1 09/05/2018 Десислава Йорданова Директор дирекция I - Имущество Ежегодна
2 10/05/2018 Десислава Йорданова Директор дирекция II - Интереси -
3 10/05/2018 Анелия Влаховска Началник отдел II - Интереси -
4 10/05/2018 Мария Цветанова Старши счетоводител I - Имущество Ежегодна
5 10/05/2018 Мария Цветанова Старши счетоводител II - Интереси -
6 10/05/2018 Иво Василев Старши експерт II - Интереси -
7 10/05/2018 Емил Емилов Юрисконсулт I - Имущество Встъпителна
8 10/05/2018 Емил Емилов Юрисконсулт I - Имущество Ежегодна
9 10/05/2018 Емил Емилов Юрисконсулт II - Интереси -
10 11/05/2018 Герга Гергова Главен счетоводител I - Имущество Ежегодна
11 11/05/2018 Гергана Гергова Главен счетоводител II - Интереси -
12 14/05/2018 Иво Василев Старши експерт I - Имущество Ежегодна
13 14/05/2018 Юлиян Дионисов Главен експерт I - Имущество Ежегодна
14 14/05/2018 Юлиян Дионисов Главен експерт II - Интереси -
15 14/05/2018 Богдана Кирилова Главен експерт I - Имущество Ежегодна
16 14/05/2018 Богдана Кирилова Главен експерт II - Интереси -
17 14/05/2018 Цветонина Томова Главен експерт I - Имущество Ежегодна
18 14/05/2018 Цветонина Томова Главен експерт II - Интереси -
19 14/05/2018 Гергана Славчева - Петрова Главен експерт I - Имущество Ежегодна
20 14/05/2018 Гергана Славчева - Петрова Главен експерт II - Интереси -
21 14/05/2018 Светлана Александрова Главен експерт I - Имущество Ежегодна
22 14/05/2018 Светлана Александрова Главен експерт II - Интереси -
23 14/05/2018 Анелия Флорова Старши експерт I - Имущество Ежегодна
24 14/05/2018 Анелия Флорова Старши експерт II - Интереси -
25 14/05/2018 Веселка Найденова Старши юрисконсулт I - Имущество Ежегодна
26 14/05/2018 Веселка Найденова Старши юрисконсулт II - Интереси -
27 15/05/2018 Анелия Влаховска Началник отдел I - Имущество Ежегодна
28 15/05/2018 Ирена Димитрова Главен експерт I - Имущество Ежегодна
29 15/05/2018 Десислава Рачева Главен експерт I - Имущество Ежегодна
30 15/05/2018 Десислава Рачева Главен експерт II - Интереси -
31 15/05/2018 Наталия Хаджи Старши експерт I - Имущество Ежегодна
32 15/05/2018 Десислава Паунова Началник отдел I - Имущество Ежегодна
33 15/05/2018 Десислава Паунова Началник отдел II - Интереси -
34 15/05/2018 Светла Борисова Директор дирекция I - Имущество Ежегодна
35 15/05/2018 Светла Борисова Директор дирекция II - Интереси -
36 15/05/2018 Пролет Георгиева - Николова Главен експерт I - Имущество Ежегодна
37 15/05/2018 Пролет Георгиева - Николова Главен експерт II - Интереси -
38 15/05/2018 Румен Кокоранов Главен експерт I - Имущество Ежегодна
39 15/05/2018 Румен Кокоранов Главен експерт II - Интереси -
40 25/05/2018 Цветомир Тодоров Главен експерт I - Имущество Ежегодна
41 25/05/2018 Цветомир Тодоров Главен експерт II - Интереси -
42 05/06/2018 Калинка Костова Старши експерт I - Имущество Ежегодна
43 05/06/2018 Калинка Костова Старши експерт II - Интереси -
44 04/12/2018 Георги Кузманов Младши експерт I - Имущество Встъпителна
45 04/12/2018 Георги Кузманов Младши експерт II - Интереси -
46 04/12/2018 Сребрина Боянова Главен експерт I - Имущество Встъпителна
47 04/12/2018 Сребрина Боянова Главен експерт II - Интереси -
48 21/12/2018 Милена Маринова Младши експерт I - Имущество Встъпителна
49 21/12/2018 Милена Маринова Младши експерт II - Интереси -

Всички служители са подали декларации в законно установения срок.
Няма подавани декларации по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ


1. Декларациите на служителите от Областна администрация Видин са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Видин и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни. 

2018 Всички права запазени © Област Видин