Пресцентър

Новини

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация – Видин“ ЕООД проведе извънредно Общо събрание

16.03.2023

Днес, в Конферентния център на Областна администрация Видин се състоя извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Видин, което бе ръководено от Председателя на Асоциацията – областния управител на област Видин Огнян Асенов.

На заседанието присъстваха всички упълномощени представители на общините от област Видин, както и ръководни служители от „ВиК- Видин“ ЕООД.

В дневния ред на събранието бяха разгледани и приети отчета за дейността на АВиК – Видин за изминалата 2022 г., финансовия отчет и отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията. По предложение на Управителя на ВиК – Видин, на заседанието бе обсъдена необходимостта от подписване на Допълнително споразумение №2 към действащия Договор за стопанисване и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Актуализацията се обуславя от индексацията на цените по договорите на Оперативна програма „Околна среда“. Договорите касаят два етапа от изпълнението на проект по ОПОС на територията на община Видин, а именно: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин“ и „Частична реконструкция на канализационен колектор на гр. Видин“.

Общото събрание на АВиК – Видин взе решение за подписване на допълнителното споразумение, като по този начин ускори процедурата по получаване на допълнителна безвъзмездна финансова помощ за изпълняваните етапи на проекта.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин