Пресцентър

Новини

Албена Георгиева взе участие в среща за представяне напредъка по проект „Модернизация на път I-1(E-79) „Видин - Ботевград“ пред жители от община Видин

08.02.2019

       В брой 10 от 01.02.2019г. на Държавен вестник са обнародвани Заповеди на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастрални регистри за землищата на с. Срацимирово, община Грамада, с. Вълчек и с. Макреш, община Макреш, област Видин. Заповедите са влезли в законна сила. Целият парцеларен план вече в проектиран върху кадастрална основа. Обявлението, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обекта е публикувано от община Видин в Държавен вестник бр. 10/01.02.2019г., а от общините Грамада, Димово и Ружинци в Държавен вестник бр. 11/05.02.2019г. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградите на общините, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинските администрации. Това каза областният управител на област Видин Албена Георгиева, която присъства на инициирана от кмета на Видин Огнян Ценков среща с гражданите в залата на Общинския съвет. Срещата е с цел информиране на присъстващите за напредъка на проект “Модернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“. „Решенията на Общинските съвети на общините Видин, Димово и Ружинци, с които са изразени предварителни съгласия по реда на чл.25, ал.5 от Закона за собственост и ползване на земеделски земи, за засягане на имоти - общинска собственост, с начин на трайно ползване - пасища и мери, вече са налице. Проектът на парцеларен план е съгласуван по отношение на засегнатите имоти в горски територии от Държавно горско стопанство - гр. Белоградчик, Държавно горско стопанство - гр. Видин и Регионална дирекция по горите - гр. Берковица, а Регионална здравна инспекция - гр. Видин е издала здравно заключение за инвестиционното намерение“, разясни Георгиева. Главният архитект на Община Видин Ангел Недялков представи нагледно трасето, през което ще премине магистралният път.
        „След проведената много полезната среща искам да благодаря на всички присъстващи за големия интерес и да кажа отново, че всичко което предстои, можем да го постигнем заедно в един открит, разумен и конструктивен  диалог. Именно това беше един от ангажиментите, които поех в началото на мандата“, каза  в заключение  кметът на Видин Огнян Ценков  и заяви, че всички важни въпроси ще продължат да се обсъждат в пряк диалог с гражданите и с добронамерен тон.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин